Onze algemene voorwaarden - Sublime

Ga naar de inhoudAlgemene Voorwaarden
www.Sublime-Beauty.be
Algemene Voorwaarden voor Bestellingen door Particulieren

 

BEDANKT OM EEN BESTELLING OP WWW.SUBLIME-BEAUTY.BE TE OVERWEGEN. WIJ NEMEN UW RECHTEN ALS CONSUMENT ZEER ERNSTIG. DE JURIDISCHE RELATIE TUSSEN U EN SUBLIME WORDT BEHEERST DOOR DE HIERNA VOLGENDE BEPALINGEN. LEES ZE DAAROM ZEER AANDACHTIG. ZIJ ZIJN ER IN DE EERSTE PLAATS VOOR U.
Leesbaarheid
Sublime heeft er alles aan gedaan om haar Algemene Voorwaarden leesbaar te maken voor u als consument. Mocht u ondanks de zorg die aan de leesbaarheid van de tekst werd besteed, toch nog vragen hierover hebben, aarzel dan niet om de klantendienst van Sublime te contacteren. U vindt de gegevens van de klantendienst onderaan deze Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst tussen u en Sublime
Van zodra Sublime de bevestiging ontvangt van uw bestelling op de website www.Sublime-Beauty.be, komt een geldige overeenkomst tussen u en Sublime tot stand. Door het plaatsen van uw bestelling, aanvaardt u meteen ook deze Algemene Voorwaarden. Sublime kan helaas niet met elke klant een afzonderlijk onderhandelde overeenkomst sluiten, vandaar dat wij deze o.i. redelijke en billijke standaardvoorwaarden gebruiken.
Op goede gronden kan Sublime wel beslissen om de geldigheid van de overeenkomst te laten afhangen van bijzondere modaliteiten of voorwaarden (bv. als de bestelling wordt geplaatst door een minderjarige of als vorige bestellingen onbetaald zijn gebleven of buiten termijn werden betaald). Deze bijzondere modaliteiten of voorwaarden zullen u in dat geval wel duidelijk en voorafgaand kenbaar worden gemaakt.
Beschikbaarheid van en informatie op de website
Sublime kan om technische redenen niet waarborgen dat de website www.Sublime-Beauty.be perrmanent online zal zijn en steeds in al zijn onderdelen perfect zal functioneren. Sublime doet er natuurlijk wel alles aan om u een zo goed mogelijke gebruiks- en koopervaring te geven.
Sublime kan ook geen garantie geven met betrekking tot de resultaten die u krijgt bij het gebruik of de consultatie van www.Sublime-Beauty.be. In vakjargon heet het dat Sublime de website www.Sublime-Beauty.be ter beschikking stelt op een as is en as available basis. Nog anders gezegd: Sublime kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die het gevolg is van het loutere gebruik of de loutere consultatie van www.Sublime-Beauty.be.
Productomschrijving
Alle producten en diensten die door Sublime aangeboden worden via www.Sublime-Beauty.be, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Sublime kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële fouten, onjuistheden of onvolledigheden die in de aanbiedingen of de titel- of productinformatie voorkomen, als deze fouten haar natuurlijk niet zelf kunnen worden toegerekend. Evenmin kan Sublime de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de aangeboden producten en diensten waarborgen.
Kwaliteitswaarborg
Sublime waarborgt zoveel als mogelijk dat de door u bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde gegevens, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
Prijzen
De prijzen van producten en diensten op www.Sublime-Beauty.be zijn geldig op de dag waarop deze op de website te lezen vallen, of voor de periode waarvoor de aanbieding of prijs geldt. Als die periode beperkt is in de tijd, wordt dat duidelijk aangegeven.
Sublime kan de prijzen van producten en diensten eenzijdig wijzigen maar zal dat alleen op goede gronden (bv. gewijzigde marktomstandigheden of een gewijzigde leverancierspolitiek) doen. Van zodra uw bestelling is geplaatst, zal Sublime de prijs echter niet meer wijzigen.
De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en eventuele recyclagebijdrage (RECUPEL).
Tenzij, anders expliciet zijn de verzendingskosten naar een bestemming op Belgisch grondgebied inbegrepen. Voor zendingen naar het buitenland staat telkens duidelijk aangegeven hoeveel het supplement voor de verzendingskosten bedraagt. Verzendingskosten gelden uiteraard enkel voor de levering van materiële producten (verzendingskosten worden u dus niet aangerekend bij de aankoop van digitale e-books die u rechtstreeks downloadt van de website www.Sublime-Beauty.be of materiële goederen die u -na afspraak- afhaalt bij Sublime of bij de verdeler).
Betaling
De klant kan vrijwillig kiezen voor online betaling of voor voorafgaandelijke overschrijving van het verschuldigde bedrag in het kader van de afgesloten overeenkomst. Kiest de klant voor betaling op factuur, dan zijn de facturen van Sublime zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum. Ingeval van laattijdige of gedeeltelijke betaling worden, zonder dat u daarvoor in gebreke moet worden gesteld, alle op dat ogenblik nog onbetaalde facturen t.o.v. Sublime onmiddellijk en volledig opeisbaar. U erkent in dat geval ook een forfaitaire en buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 18% van het nog openstaande saldo, met een minimum van 12,50 Euro. Bovendien loopt over het nog verschuldigde saldo een verwijlrente van 1,5% op maandbasis, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. U aanvaardt als klant tot slot ook uitdrukkelijk dat Sublime de door u verrichte betalingen op de oudste openstaande facturen toerekent.
Voorraad
Sublime biedt de op www.Sublime-Beauty.be aangeboden producten en diensten aan tot uitputting van de voorraad. Sublime doet zijn uiterste best opdat alle door u bestelde producten en diensten beschikbaar zouden zijn.
Het kan echter gebeuren dat een artikel na het plaatsen van uw bestelling toch uit voorraad blijkt te zijn. In dat geval wordt u automatisch verwittigd van de vermoedelijke leveringsdatum. Als deze datum naar uw oordeel te ver in de toekomst ligt, kan u uw bestelling annuleren binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het bericht van vermoedelijke levering. Sublime zal in dat geval het door u eventueel al betaalde factuurbedrag volledig rembourseren en u een creditnota zenden. Sublime be kan verder echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product, behalve indien de wet anders zou bepalen.
Levering van uw product
De plaats van levering is de plaats die u aangaf tijdens het plaatsen van uw bestelling.
Het tijdstip van levering staat vermeld op de bevestiging van uw bestelling. De levertermijn hangt af van de status van het product (in stock, niet in voorraad, voorbestelling …). Hoewel Sublime er alles aan doet om de door u bestelde goederen of diensten tijdig tot bij u te krijgen, is de aangegeven leveringstermijn louter indicatief (Sublime is op dit punt trouwens afhankelijk van zijn leveranciers). Sublime kan ook niet aansprakelijk worden gesteld bij laattijdige levering.  Sublime zal u wel gedurende de volledige levertermijn op de hoogte houden van de status van het product of de dienst als er wijzigingen optreden in de status van uw bestelling. Indien de bestelling naar uw aanvoelen te lang op zich laat wachten, kan u steeds terecht bij de klantendienst van Sublime, waarvan u de gegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden vindt. Wij zoeken dan samen met u naar de beste oplossing.
Voor artikelen uit voorraad (na het plaatsen van uw bestelling): zie hierboven onder "voorraad".
Recht van retour (normaal)
De Wet op de Handelspraktijken laat u als koper toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, aan Sublime mee te delen dat u van de verkoop afziet. U kan dat doen door een mail te zenden naar info@sublime-beauty.be of door een brief te richten aan onze klantendienst, waarvan u de gegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden vindt. De goederen waarvan u de aankoop heeft geannuleerd, dienen - behalve als ze beschadigd of niet-conform zijn en dat niet door uw toedoen is gebeurd - ongeopend te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (maximaal 3 werkdagen). Sublime zal uw bestelling volledig terugbetalen van zodra wij het geretourneerde artikel in behoorlijke staat hebben ontvangen. U krijgt van Sublime in dat geval ook een creditnota toegezonden. U zal wel zelf de verzendkosten moeten betalen om het product terug te sturen.
Sublime maakt u er wel attent op dat het wettelijk retourrecht alleen geldt voor de materiële producten die op www.Sublime-Beauty.be te koop worden aangeboden (gedrukte boeken en boeken op CD / DVD dus). E-books of andere gedownloade bestanden daarentegen zijn niet tastbaar en vallen uit hun aard niet onder het retourrecht. Juridisch is de levering van een digitaal boek trouwens een dienst, en geen verkoop zoals bij de levering van een papieren boek.
Hou er ook rekening mee dat bij audio-, video- of datadragers en bij software wettelijk de aanspraak op het retourrecht is uitgesloten wanneer de verzegeling door de consument is verbroken.
Voor het uitoefenen van uw retourrecht kan u terecht op het adres onderaan deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de plaats waar u woont of verblijft. Vergeet niet de referte van uw bestelling of factuur, evenals uw rekeningnummer te vermelden. Anders kan de terugbetaling van de geretourneerde goederen ernstige vertraging oplopen.
Recht van retour (niet-conforme of beschadigde producten)
Als het product dat u ontvangt niet het product is dat u bestelde (hiervoor moet wel vast komen te staan dat u een product met een ander serie- of referentienummer dan het door u bestelde product heeft ontvangen), of als het beschadigd aankomt, dan kan u het in de originele verpakking terugzenden binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst ervan. Wij zullen uw bestelling in dat geval volledig terugbetalen, u een creditnota toezenden en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Let wel: enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed. Sublime kan geretourneerde artikelen wel weigeren of niet terugbetalen als de producten door uw eigen toedoen beschadigd werden.
Voor het overige verwijzen we u naar de bepalingen over het normale retourrecht die u hierboven vindt.
Omruiling
Als Sublime uw bestelling reeds heeft verzonden, dan kan u goederen alleen omruilen door gebruik te maken van uw wettelijk recht van retour, als u daartoe (nog) gerechtigd bent. Na terugzending van de bestelde goederen, kan u een nieuwe bestelling plaatsen op de website.
Als Sublime uw bestelling nog niet heeft verzonden, is omruilen makkelijker. Zend dan gewoon een mail naar info@sublime-beauty.be met opgave van uw order- of factuurnummer en een duidelijke productomschrijving. U wordt dan verder geholpen door een medewerker van de klantendienst van Sublime.
Verlies
In overeenstemming met de wet op de Handelspraktijken valt verlies van bestelde producten ten laste van Sublime. U dient ons hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een redelijke termijn van maximaal 30 kalenderdagen nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de website ontving. U kan uw melding van niet-ontvangst sturen naar info@sublime-beauty.be of door per brief contact op te nemen met onze klantendienst op het adres onderaan deze Algemene Voorwaarden vindt. Indien u reeds voor de bestelde goederen heeft betaald, dan zal Sublime u, volgens uw keuze, ofwel een vervangende zending aanbieden ofwel u de betaling integraal rembourseren. Sublime zal u in dat geval ook een creditnota zenden.
Taal van de overeenkomst
www.Sublime-Beauty.be is voorlopig alleen beschikbaar in het Nederlands. Dat is meteen ook de taal van de overeenkomst tussen u en Sublime. Klachten of opmerkingen die u in het Frans  of het Engels aan Sublime richt, zullen evenwel ook worden behandeld binnen redelijke grenzen.
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Op de overeenkomst die u sluit met Sublime is alleen het Belgische recht van toepassing, zelfs als u in het buitenland woont of verblijft. Bovendien zijn de rechtbanken en hoven met zetel in de stad Ieper exclusief bevoegd om van enig geschil tussen u en Sublime kennis te nemen.
Voor vragen, opmerkingen, klachten of de uitoefening van uw retourrecht kan u zich wenden tot:
Sublime vof
t.a.v. de klantendienst
Brugseweg 15
8900 IEPER
België
Ondernemingsnummer: 1002.262.297
BTW-nummer: BE 1002.262.297
E-mailadres: info@sublime-beauty.be
 
 
Recentste update van deze algemene voorwaarden : 17/11/2023
 
Heeft u na het lezen van deze Voorwaarden nog steeds vragen ?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantendienst van Sublime, via e-mail of per brief (adressen : zie hoger)
 
gun het beste aan jezelf
CONTACT
Brugseweg 15 - 8900 IEPER

+00 32 475 42 38 88
OPENINGSUREN
Werkdagen            09u00 -  18u30
Zaterdag                 10u00  -  18u30

beveiligd online betalen via het Mollie-platform
CONTACT
Brugseweg 15 - 8900 IEPER
+00 32 475 42 38 88
INFO
Werkdagen            09u00 -  18u30
Zaterdag                 10u00  -  18u30
Zondag                    10u00  -  12u00
Terug naar de inhoud